از آنجا که مسـاله عفاف وحجـاب، مسـاله ای عقلـی، اخلاقی و شـرعی اسـت و در عیـن حـال مسـاله عفاف فراتر از حجاب و حجاب قستمی از اقســام عفاف، میباشــد، بــرای تبییــن جامــع در ارایــه شــاخصها، ابتــدا انواع عفاف در ابعــاد زیـر بیان میشــود:

  • عفاف در نگاه
  • عفاف در گفتار
  • عفاف در حرکات و سکنات
  • عفاف در معاشرت
  • عفاف در معاشرت
  • عفاف در پوشش
طرح عفاف و حجاب ستاد امر به معروف و نهی از منکر
شاخصهای پوشش و حجاب اسالمی

معیارهای مشترک و اصلی پوشش خانمها و آقایان در چهار حیطه ذیل تعریف میشود:
۱ . بدن نما نبودن
۲ . عدم جلب توجه
۳. پوشیدگی
۴ . عدم آرایش

شاخص پوشش خانم ها

الف) چادر و مقنعه
– پوشاندن همه موهای سر با چادر و روسری و یا با مقنعه
تبصــره۱ : فقـط در صورت استفاده از چادر، از روسـری های بلن د کــه کارکرد مقنعه را ایفا میکنــد،مـی تـوان اسـتفاده نمـود.

تبصـره۲ : مشـوق هـای الزم بـرای اسـتفاده از حجـاب برتـر (چـادر) ماننـد اعطـای چـادر بـه عنـوان عیـدی، در دسـتورکار قـرار داده شـود.
– استفاده از مقنعه پوشاننده گردن و شانه، حداقل تا روی سینه
– عدم استفاده از هر پوشش دیگری برای پوشاندن سر به جای مقنعه چادر مانند شال، کاله و …
– عدم استفاده از مقنعه و چادرهای نازک ، توری، نگیندار و …
ب) مانتو:
– استفاده از روپوش و مانتو بلند و متعارف (حداقل تا زیر زانو)

– استفاده از مانتوی وزین، ساده و اداری
– عدم استفاده از مانتوی کوتاه، تنگ و آستین کوتاه
– عدم استفاده از مانتوی دارای چاک باالی زانو و مانتوی جلوباز
ج) شلوار:
– استفاده از شلوار(پوشیدگی تا مچ پا)

– عدم استفاده از شلوار کوتاه، تنگ و دارای پارگی، زاپ، چاک، براق و فاق نامناسب
– عدم استفاده از دامن، جایگزین شلوار به غیر از موارد خاص بیماری.

د) جوراب:
– استفاده از جوراب غیر نازک با پوشانندگی کامل پا
– عدم استفاده از جورابهای کوتاه و غیر متعارف
ه) کفش:
– کفش متعارف و مناسب محیط کار
– عدم استفاده از کفش با پاشنه بلند، صدادار و غیر متعارف
– عدم استفاده از چکمههای بلند روی شلوار
و) رنگ:
– اس تفاده از رنگهـای متعـارف و مناسـب بـا محیـط کار در پوشـش _اعـم از مانتـو، شـلوار، چـادر، روسـری، مقنعـه، جـوراب و کفـش)
ز) سایر موارد:
– عدم استفاده از هرگونه آرایش در صورت و دستها
– عدم استفاده از الک و ناخن مصنوعی و …
– عـدم اسـتفاده غیرمتعـارف از زیـورآالت آشـکار (انـواع حلقـه و نگیـن بینـی و دنـدان و… و بـکار بـردن دسـتبند بـه دسـت و پـا).
– عدم استفاه از عطر و ادکلن با رایحه تن

شاخص پوشش آقایان

– آراستگی موی سر و محاسن (عدم بلندی غیرمتعارف ریش ، موی سر، سبیل و . . .)
– عدم آرایــش نمودن به سـبکهای غربـی ، غیـر متعـارف و زننـده صـورت، مـوی سـر، محاسـن، ابـرو و…
– عدم استفاده از کراوات، پاپیون، کمربندهای غیرمتعارف و نمادهای غربی
– عدم استفاده از لباسهای تنگ، بدن نما، پاره و وصله دار
– عدم استفاده از تیشرت، پیراهن تنگ و کوتاه و یقه باز نامتعارف
– عدم استفاده از شلوار کوتاه، تنگ، نازک و دارای پارگی، وصله، زاپ و فاق نامناسب
– عدم استفاده از طلا و هرگونه زیورآلات اعم از گردن بند، زنجیر، مچبند ،دستبند و گوشواره

شاخص ها و ملحقات مشترک آقایان وخانم ها

– عـدم استفاده از عکسهـای غیرمجـاز و بـدون پوشـش اسـامی در فضـای مجـازی از جملـه عکـس (نمایـه ) پروفایـل
– عدم خالکوبی و تصویرگری در قسمت های قابل رویت بدن
– عدم چاپ و وصل هرگونه علامت، تصویر و کلمات خارجی غیرمتعارف بر روی لباس و پوشش
– عدم استفاده از لباسهای منقوش به آرم، تصاویر نامتعارف، نوشتههای مذاهب و نمادهای
– فرهنگ غرب، عالئم فرقه های ضاله و گروههای منحرف
– خودداری از به کارگیری بانوان در پست و محلهای سازمانی ویژه آقایان و بالعکس
– به کارگیری منشی و یا مسئول دفتر مرد برای مدیران مرد و زن برای مدیران زن